Tagalog

Ang Panalangin:  Inililipat ang mga Kaluluwa sa Langit

Ang Mamahalin na Panginoon,

Ang buong kababang-loob ko ay humihiling sa inyo po.

Kunin ninyo po sa Langit ngayon ang lahat ng mga Kaluluwa

nanatagpoan ang aking banal na liwanag na serbisyo.

Hinihiling ko po sa mga Anghel ay balutin bawat isang Kaluluwa sa

kumot ng liwanag para sila ay napagaling ngayon.

Pinananalangin ko po na bawat isang Kaluluwa ay gamitin y’ong maliwanag

na tulay.  Ito po ay binigay ng aking koponan na mga Anghel.  Para sila ay

makarating sa Langit ngayon.

Ipinadadala ko po ang pagmamahal at paglunas ko sa lahat ng mga

Kaluluwa.  Walang bali na kung kahit paano silang namatay o ano ang giniwa

nila no’ong buhay sila.  Wala akong anumang paghatol sa kanila ngayon.

Paginoon, ang pagmamahalin at liwanag ninyo po ay yakapin ninyo po at huwag

pabayaan ang lahat ng mga Kaluluwa ngayon at magpakaylanman.

AMEN.

Susan, Philippines